Προσωπικά Στοιχεία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα. Τα πεδία που είναι σημειωμένα με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.

Προϋπηρεσία

Σε μαθήματα κατ' οίκον
Σε φροντιστήριο
Σε σχολείο
Σχόλια
Πλήρες Βιογραφικό *

Επισυνάψτε το πλήρες βιογραφικό σας. Αποδεκτά αρχεία τύπου doc, docx, pdf με μέγεθος εως και 3MB

Υποβολή βιογραφικού

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το φροντιστήριο "4 Πράξεις" για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα τώρα και στο μέλλον να έχουμε μια άμεση επικοινωνία για θέσεις που ταιριάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ. Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει και την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων.

Όροι

  • Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των Υποψηφίων γίνεται υπ' ευθύνη τους και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
  • Κάθε Υποψήφιος παρέχει στο φροντιστήριο "4 Πράξεις", με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του, την ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στην απαιτούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή του φροντιστηρίου "4 Πράξεις" υπ' ευθύνη του Υποψηφίου.
  • Το φροντιστήριο "4 Πράξεις" δυνάμει της εξουσιοδότησης αυτής προβαίνει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης, με σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων των Υποψηφίων για την κάλυψη θέσης, για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους.
  • Το φροντιστήριο "4 Πράξεις" μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούνται την επεξεργασία για λογαριασμό του φροντιστηρίου "4 Πράξεις" μέσα στα όρια των προαναφερόμενων διατάξεων.
  • Κάθε Υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.